Avtalevilkår

Generelle Avtalevilkår

1.1
Juridiske forhold

Portalen Gruppen AS (orgnr. 899 551 222) drifter tjenesten Markedsdata.no som leverer tjenester i tilknytning til konkurrentanalyser, trafikkanalyser og SEO analyser, til bedrifter (Heretter kalt «Kunde(n)»). I tilfeller der det refereres til begge sidene i denne avtalen omtales de som «Partene».

1.2
Etablering og Gjennomføring av oppdraget

Aksept av avtaleforholdet via nettsiden, epost eller signering for hånd bekrefter bestillingen. Avtaleforholdet er bindende etter aksept.

Alle tjenester knyttes til konsulenter hos Portalen Gruppen AS, som vil kunne få bistand fra øvrige samarbeidspartnere til gjennomføringen av deler av bestillingen.

1.3
Betaling

Portalen Gruppen AS fakturerer kunder forskuddsvis for produktene/tjenestene som blir bestilt.

Alle priser er oppgitt eks mva.

Denne avtalen regulerer også det som ytes av annen rådgivning, fra Portalen Gruppen AS til Kunden, som Kunde bestiller fra Portalen Gruppen AS skriftlig eller muntlig. Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for fakturering den tid som er medgått til arbeid med oppdraget. Våre veiledende timesatser er kr 1.147 eks mva. Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter).

Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time. Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv. Denne type arbeid vil faktureres etterskuddsvis med 10 dagers forfall.

Forfallstiden er 5 dager fra fakturadato. Betalingsforpliktelsene er ikke avhengig av noen særskilt godkjennelse og aksept av avtalen ansees som bindende for Kunden.

Faktura sendes til e-post adressen som er oppgitt i bestillingsskjemaet. Fakturering skjer fra Portalen Gruppen AS

Priser på tjenester og honorar på arbeidstimer indeksreguleres hvert kalenderår i henhold til konsumprisindeksen (KPI).

Kunden er pliktig til å betale den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente ifølge ”Lov om renter ved forsinket betaling m. m” så lenge forsinkelsen varer.

1.4
Avvik

Muntlige beskjeder fra konsulenter for Portalen Gruppen AS til Kunden overstyrer ikke det som fremkommer av tekst i denne skriftlige avtalen.

1.5
Ansvarsforhold

Markedsdata.no leverer en tjeneste relatert til konkurrentanalyser, trafikkanalyser og seo analyser. Markedsdata kan ikke under noen omstendighet holdes erstatningsansvarlig for konsekvenser av beslutninger Kunden gjør utefra leverte analyser.

1.6
Varighet

Avtalen varer til det Kunden har bestilt er blitt levert.

 

1.7
Konfidensialitet

Partene skal forhindre at andre får adgang til eller kjennskap til det man i tilknytning til denne avtale og gjennomføringen av den får vite om.

1.8
Taushetsplikt

Partene forplikter seg til ikke uberettiget å utlevere konfidensiell informasjon om hverandre til utenforstående. Avtalens innhold er konfidensiell. Som konfidensiell informasjon anses ikke opplysninger som allerede er blitt alminnelig kjent eller rettmessig mottas fra tredjemann.

1.9
Tvister

Tvister vedrørende denne avtalen avgjøres av alminnelig domstol med Oslo som verneting.

2.0
Revisjon
De alminnelige betingelser for avtalen revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Vi vil informere om endringer via epost når det skjer. Hvis informasjonen om nye vilkår er gitt 1 måned før neste fornyelsesperiode vil nye vilkår være gyldig for neste fornyelsesperiode.